ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven er en lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som hensikt å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gjelder for større virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i årsberetningen eller på nettsiden. Mer informasjon om åpenhetsloven finner du her

Grundig Nordic AS er et datterselskap av Arçelik A.Ş som markedsfører og selger merkene Grundig, Beko og Blomberg. Selskapet jobber kontinuerlig for at kravene i loven skal etterleves. Grundig Nordic og Arçelik A.Ş forpliktes til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og å gi alle og enhver som skulle ha interesse av dette informasjon om funn og tiltak. Aktsomhetsvurderinger har i flere år allerede blitt utført i tråd med OECDs retningslinjer.

 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – vårt fokus

I tråd med vår respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, er alle ansatte i Grundig Nordic og morselskapet Arçelik anerkjent som likeverdige uavhengig av etnisk opprinnelse, rase, språk, religion, alder, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming eller kulturelle forskjell.

Basert på denne tilnærmingen utføres alle prosesser med de ansatte i henhold til prinsippene om rett person til rett jobb, lik lønn for likt arbeid, suksessbasert fortjeneste og like muligheter for alle. Prinsipper om respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er kjernen i alle våre HR-prosesser. Vi forplikter oss til å overholde alle lover og forskrifter om like rettigheter og forebygging av diskriminering i hele verdikjeden. Vi skal sikre at arbeidsmiljøet er fritt for diskriminering og forhindre barne- og tvangsarbeid i tråd med arbeidslovgivning i hvert land. Lovgivningen skal være i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Arçelik og Grundig Nordic anerkjenner og bestreber seg på å sikre sin visjon om “Respecting the World, Respected Worldwide” praktiseres i alle deler av virksomheten. Vi er opptatt av å overholde alle lover og regler om like rettigheter og forebygging av diskriminering i hele verdikjeden vår. Et av våre mål er å tilby et arbeidsmiljø som er forenlig med menneskeverdet og uten diskriminering eller urettferdighet. Vi påtar oss ansvaret for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Vi tolererer aldri slaveri og menneskehandel, og vi forventer/krever at alle våre forretningspartnere handler deretter.

Vi sikrer at arbeidsmiljøet er blottet for diskriminering og forebygger barne- og tvangsarbeid i tråd med arbeidslivslovgivning og politikk utviklet på denne måten. Vi er forpliktet til å oppfylle våre forpliktelser i henhold til Modern Slavery Act (2015) i hele vår virksomhet. Modern Slavery Act 2015

Les videre i avsnittet om Global Code of Conduct om hvordan vi sikrer dette.

 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – våre tiltak

Global Code of Conduct Som følge av våre globale etiske retningslinjer har vi implementert Global Code of Conduct i alle landene Arçelik opererer i. Alle våre ansatte og forretningspartnere forventes å vedta disse reglene og handle i tråd med dem. Våre ledere er ansvarlige for å sette eksempler med sine holdninger ved å lede våre ansatte og ta forretningsbeslutninger i samsvar med Global Code of Conduct og relaterte retningslinjer.

For å sikre fullstendig samsvar med det globale rammeverket for etiske retningslinjer, har Arçelik utviklet et omfattende opplæringsprogram bestående av personlig og nettbasert opplæring for alle ansatte globalt. Grundig Nordic følger også dette rammeverket. Innholdet i opplæringen omfatter globale regler for god oppførsel og relaterte retningslinjer, inkludert bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon og forebygging av diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Revisjon av våre leverandører Som en del av våre etiske retningslinjer og globale retningslinjer for ansvarlige innkjøp, utfører vi revisjonsaktiviteter for våre leverandører. Tilsyn kontrollerer om våre leverandører overholder Arçeliks og Grundigs forventninger på områder inkludert overholdelse av menneskerettigheter og miljølover.

Våre leverandører blir revidert for å sjekke om de overholder Arçeliks og Grundigs forventninger på områder inkludert overholdelse av menneskerettigheter og miljølover under forretningsetiske revisjoner, mens det første trinnet i Supplier Sustainability Index Analysis er basert på undersøkelse som inkluderer kvalitative og kvantitative spørsmål om miljø, sosialt og styresett.

Leverandørene, som er utenfor omfanget, er kun gjenstand for forretningsetiske revisjoner avhengig av bestemte sektorer. I tillegg til fastsettelse av gjeldende leverandører som skal evalueres, krever vi at alle nyoppdragte leverandører gjennomfører selvevalueringsrevisjoner på kvalitet, miljø og forretningsetikk.

Under revisjonene utført av det uavhengige revisjonsfirmaet, blir leverandører revidert under følgende overskrifter: barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid, miljø, foreningsfrihet, arbeidsmiljø og sikkerhet, ledelsessystemer, ansettelse, lønn og ytelser og arbeidstid.

Ved minst ett av følgende avvik som barnearbeid, tvangsarbeid, trakasseringssak, bestikkelsessak og diskriminering som følge av tilsynet, avsluttes samarbeidet med leverandøren. Vi planlegger korrigerende tiltak for manglende overholdelse identifisert i Supplier Sustainability Index og disse forretningsetiske revisjonene. Vi sjekker om de nødvendige handlingene er iverksatt etter begge evalueringene. Bærekraftsrisikonivåene til leverandøren revideres avhengig av lukket av avvikene som er funnet gjennom Supplier Sustainability Index Assessment og etikkrevisjonene. Vi krever full overholdelse av Arçeliks globale retningslinjer for ansvarlige innkjøp i disse revisjonene og avslutter kontrakter med enhver leverandør i tilfeller der barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering, bestikkelser eller forekomster av korrupsjon oppdages.

Hvert år skal leverandørene tilsvarende 90 % av innkjøpsvolumet evalueres på den måten som er beskrevet ovenfor. I tillegg fastsettes antallet kritiske leverandører årlig. Forbedringen av kritiske leverandører skal gjennom 12 måneder etter lanseringen av handlingsplanen for korrigering, følges tett av Arçeliks innkjøpsdirektorat og produktinnkjøpsdirektoratet.

Når en leverandør er fastslått som kritisk i den årlige kritiske leverandørfastsettelsesprosessen, revideres leverandøren minst en gang hvert tredje år. Leverandørene, som er utenfor rammene nevnt ovenfor, er kun gjenstand for forretningsetiske revisjoner avhengig av visse sektorer. I tillegg til fastsettelse av gjeldende leverandører som skal evalueres, krever vi at alle nye leverandører gjennomfører selvevalueringsrevisjoner på kvalitet, miljø og forretningsetikk.

Våre interessenter kan også informere oss om mistenkelig oppførsel eller leverandørbrudd på forretningsetikk via nettstedet vårt www.ethicsline.net, eller telefonnumrene oppgitt i vår globale retningslinjer for ansvarlige kjøp. Arçelik forplikter seg til å håndtere alle varsler om mistenkelig oppførsel og brudd konfidensielt, beskytter de som gir slike varsler, og tolererer ikke gjengjeldelse. Se også vår Human Rights Due Diligence-prosess for mer informasjon om identifisering, forebygging og avbøtende faktiske og potensielle negative virkninger av fremtredende menneskerettighetsspørsmål som anses som relevante for Arçeliks driftsnettverk i hele verdikjeden.

Basert på undersøkelsesresultatene og tredjepartsrevisjoner har 24 leverandører blitt vurdert som høyrisikoleverandører. Totalt 1 249 områder for forbedring ble identifisert. I tillegg ble funnene fra forrige periode tatt i betraktning. Som et resultat av våre revisjonsfunn ble 19 oppfølgingsrevisjoner utført av tredjepartsrevisorer og totalt 41 % av avvikene ble forbedret. Ingen faktiske tilfeller av barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering, bestikkelser eller korrupsjon ble oppdaget under disse revisjonene. Det var ingen oppsigelser av kontrakter i 2021.

 

Etiske retningslinjer

Reviderte medlemmer av Global Ethics Committee ledes for tiden av administrerende direktør i Arçelik for å sikre praktisk involvering av ledere og riktig tone på toppen.

Opplæringen dekker de globale etiske retningslinjene og relaterte retningslinjer, inkludert bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon, samt forebygging av menneskerettighetsbrudd og forebygging av diskriminering og trakassering, ansvarlig innkjøp og interessekonflikt.

I våre reviderte globale etiske retningslinjer har vi introdusert nye kanaler som etikk-hotline-numre for enkelte land, e-post og nettverktøy for alle våre ansatte for å informere vår juridiske avdeling og samsvarsavdeling for å håndtere problemer med brudd på våre retningslinjer og verdier. Vi forsikrer at alle våre varslere vil bli beskyttet mot gjengjeldelse og at alle undersøkelser vil bli håndtert i full konfidensialitet.

Følgende rapporteringskanaler kan brukes til å rapportere brudd eller mistenkelig oppførsel i strid med globale regler for god oppførsel og relaterte retningslinjer: Ethics Hotline

Våre globale etiske retningslinjer forplikter seg til å overholde FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Verdenserklæringen om menneskerettigheter under alle omstendigheter, uansett om de relevante dokumentene godtas i driftslandene eller ikke. Business-ethics-audits-reporting

 

Anti diskriminnering og anti trakassering

Formålet med og omfanget av den globale retningslinjen for antidiskriminering og anti trakassering ("Retningslinjene") er å angi reglene som skal vurderes av Arçelik og dets datterselskaper for å opprettholde en arbeidsplass fri for enhver form for diskriminering og trakassering, inkludert seksuell trakassering. Global-anti-discrimination-and-anti-harassment.pdf

Alle ansatte, styremedlemmer og ledere i Grundig Nordic og Arçelik skal overholde denne policyen, som er en integrert del av Koç Group Code of Ethics ( Code-of-ethics-and-compliance-policies) og

Arçelik Global Code of Conduct. Grundig Nordic og Arçelik skal ta nødvendige skritt for å sikre at alle sine forretningspartnere overholder og/eller handler i tråd med denne policyen.

 

Gjenoppretning der skade har skjedd/Rapportering

I 2021 ble det meldt inn 57 klager gjennom etikk kanalene. Vi avsluttet alle sakene og har ingen pågående etterforskning knyttet til sakene som ble anmeldt i 2021. Blant de meldte tilfellene var 17 sannsynliggjort. Det totale antallet klager som ble rapportert og løst på antikorrupsjons- og bestikkelsesemner var null i løpet av 2021.

 

Arbeidsmiljø og medlemsskap i BSCI og SEDEX

Innenfor omfanget av industrirelasjonspolitikken respekterer Grundig Nordic og Arçelik de ansattes rettigheter til å bli med i industriforeninger og fagforeninger.

Vi legger stor vekt på å beskytte miljøet på arbeidsplassen ved å overholde kravene i lovgivningen og tariffavtalen innenfor rammen av tillit dannet med ansatte og fagforeninger.

Arçelik er underlagt regelmessige revisjoner på grunn av vårt medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI) og Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX). Gjennom BSCI blir vår virksomhet regelmessig revidert i emner som sosiale styringssystemer, ansattes engasjement, organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, forebygging av diskriminering, rettferdig lønn, OHS, forebygging av usikker sysselsetting, forebygging av tvangs- og barnearbeid, miljøvern og etisk oppførsel. Du kan lese mer om temaet her: BSCI, SEDEX Social Accountability Audits

Kundespesifikke revisjoner kan også utføres per forespørsel. Her følges det en revisjonsplan for å overvåke leverandørenes sosiale overholdelsesbetingelser. Vi planlegger korrigerende tiltak for avvik som oppstår som følge av tilsynene og kontrollerer tiltak som er iverksatt i henhold til disse planene i de påfølgende tilsynene. Vi oppfyller alle krav i hvert land vi opererer i, i tråd med lokale og nasjonale lover og forskrifter. Signerte kontrakter overholder lovgivningen i landene der Arçelik opererer i, og overholder alle lokale GDPR-regler.

Vi følger strengt, tar hensyn til og forplikter oss til overholdelse. Ifølge resultatene fra BSCI- og SEDEX-revisjoner var det ingen funn for tilfeller av barnearbeid, tvangsarbeid eller tvangsarbeid i vår egen virksomhet. I tråd med vår nulltoleranse avslutter vi vårt forhold til leverandører som kan være involvert i brudd på menneskerettighetene.

· I 2021 er alle Arçelik-fabrikker, inkludert joint ventures (28/28), underlagt menneskerettighetsvurderinger enten internt eller ved tredjepartsrevisjoner.

· 28 fabrikker har blitt internt revidert

· 14 fabrikker har blitt revidert av tredjepart

Alle Arçelik-fabrikker (28 fabrikker, inkludert joint ventures) har avbøtende planer på plass for de identifiserte risikoene.

Ingen store menneskerettighetsproblemer ble identifisert av interne og tredjeparts revisjoner i Arçeliks egen virksomhet og joint ventures.

Resultatene av interne og eksterne revisjonsfunn diskuteres i Menneskerettighetskomiteen, og de avbøtende tiltakene etterfølges av korrigerende handlingsplaner. Se nedenfor en liste over funn og de avbøtende tiltakene som er iverksatt.

Se bærekraftsrapporten for 2022 for mer detaljert informasjon om funnene fra eksterne og interne revisjoner.

Når det gjelder alle kontrakter som inngås med leverandørene til Arçelik, er miljø- og forretningsetiske vilkår angitt med henvisning til selskapets retningslinjer. I tråd med selskapets retningslinjer får leverandørene opplæring i overholdelse av Arçeliks etiske retningslinjer for leverandører for å identifisere korrigerende/forebyggende tiltak for avvik, mens forbedringene som gjøres, overvåkes gjennom oppfølgingsrevisjoner. Ansvarlig for denne prosessen i Arçelik er Innkjøpsdirektør. Arçelik har rett til å si opp kontrakten med enhver leverandør eller be leverandøren om å si opp kontrakten med sine ansatte som bryter lovene eller handler på måter som er i strid med lovene. Mer informasjon finner du her

 

Kontakt

Har du henvendelser knyttet til åpenhetsloven så kan du kontakte oss her apenhetsloven@grundig.com

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen tre uker.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing